Üyelik Sözleşmesi – Babamama Kids


Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. Taraflar

a) www.babamamakids.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten kurum Hasan Balkanay firmasıdır.

b) www. babamamakids.com sitesine üye olan internet kullanıcısı “Üye” adıyla söylenecektir.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin içeriği Hasan Balkanay’a sahip olduğu internet sitesi www.babamamakids.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının içeriğinin belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.babamamakids.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer alandaki bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, babamamakids ’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, babamamakids tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişilere veya kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı sadece kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Babamama Kids’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, babamamakids ’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı vardır ve bunu kullanabilir.

3.3. Üye www. babamamakids.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul eder. Ayrıca taahhüt etmişte bulunur. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.babamamakids.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Eğer bulunursa babamamakids hukuki işlemler başlatacaktır.

3.5. www.Babamama Kids.com internet sitesinde üyeler tarafından söylenilen, yazılan, kullanılan düşünceler, tamamen üyelerin kendi görüşleridir ve bu durum görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin babamamakids ’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur ve olmayacaktır. babamamakids ’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. babamamakids, üye verilerinin yetkisizce kullanan kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan ve bundan çıkacak sonuçlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.babamamakids.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden babamamakids ’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye ait olacaktır.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden birini veya birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, babamamakids ’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, babamamakids ’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır ve bunu gerektiği zaman kullanabilir.

3.9. babamamakids ’in her zaman tek taraflı olarak gerek gördüğünde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu sözleşmesindeki bu tasarrufu önceden kabul etmiş olacaktır. Bu durumda, babamamakids ’in hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

3.10. www. babamamakids.com internet sitesi yazılım ve tasarımı babamamakids mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başka markalar veya şirketlerin ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Babamama Kids tarafından www. babamamakids.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 

3.12. babamamakids, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olacaktır. Üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Bu durumun iptalini istemeleri durumunda babamamakids ile iletişime geçmek zorunludur. Babamama Kids ile iletişime geçilmeden hiçbir hak talep edemezler.

3.13. www. babamamakids.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır ve alınmaya devam edilecektir. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.Babamama Kids.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

3.14. www.babamamakids.com sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya babamamakids web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkına sahiptir.

3.15. www.babamamakids.com, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, babamamakids ’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya babamamakids tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.www.babamamakids.com üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Türkiye Mahkemeleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiş olacaktır.